Pura Vida

July 28 2014, 11:38 PM

July 28 2014, 11:38 PM

July 27 2014, 08:10 PM

mindlesssummers2k14:

Just chillin πŸš™

mindlesssummers2k14:

Just chillin πŸš™

July 27 2014, 05:14 PM

peacepunkprincetonn:

Prince yesterday.

July 27 2014, 05:12 PM

insp.

July 26 2014, 12:49 AM

peacepunkprincetonn:

•••When doves cry•••

peacepunkprincetonn:

β€’β€’β€’When doves cryβ€’β€’β€’

July 26 2014, 12:49 AM

peacepunkprincetonn:

Living piece of Art…

July 25 2014, 01:28 AM

July 25 2014, 01:28 AM

July 23 2014, 10:35 PM

peacepunkprincetonn:

Guess who locked himself out his house?!? πŸ‘‹πŸ˜’πŸ˜… but, I’m too lazy to drive anywhere!

peacepunkprincetonn:

Guess who locked himself out his house?!? πŸ‘‹πŸ˜’πŸ˜… but, I’m too lazy to drive anywhere!